Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Goed inzicht hebben in de wensen en behoeften van consumenten is van groot belang. Een doelgroeponderzoek is een goed middel om klantkennis en klantinzicht te vergroten. Voor het uitvoeren van een onderzoek zijn twee opties: kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Met kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd. Dit is ook nodig om een representatief onderzoek te kunnen doen. Met deze onderzoeksmethode krijg je cijfermatig inzicht en worden onderlinge verhoudingen procentueel weergegeven. De voordelen van kwantitatief onderzoek zijn dat de data gestructureerd is en dat het minder tijdsintensief is, we kunnen een onderzoek snel opzetten en het resultaat rapporteren. Daarnaast kunnen veel respondenten worden benaderd, kan er veel data worden verzameld.

Als meer diepgaande informatie nodig is, is kwalitatief onderzoek aan te raden. Met dit type onderzoek gaan onze research consultants dieper in op het onderwerp om zo informatie te verzamelen over de ervaringen, beweegreden, redeneringen en houdingen van de doelgroep. Dit geeft dieper inzicht in de onderzoeksvragen. Resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn veelal niet uit te drukken in cijfers en minder generaliseerbaar. Daar waar kwantitatief onderzoek harde, cijfermatige resultaten zijn, is kwalitatief onderzoek met “zachte” waarden. Kwalitatief onderzoek doen we veelal via interviews of groepsdiscussies.

Een combinatie van deze twee methoden is ook een mogelijkheid. Statistieken en cijfers vormen een goede basis (kwantitatief onderzoek), maar dit kunnen we compleet maken en ondersteunen met aanvullende informatie die de cijfers tot leven brengen (kwalitatief onderzoek).